Last Updated 10/30/17 6:52 PM
Informativo de mundanca de horario no dia 3 de Novembro.
by TOKYO

11:00ー12:30 JIU-JITSU

13:00ー14:00 KIDS CLASS

14:30ー16:00 JIU-JITSU

  • rickson book