Last Updated 9/13/18 8:19 PM
Informativo de mundanca de horario no dia 17 e 24 de Setembro.
by TOKYO

11:00ー12:30 JIU-JITSU

13:00ー14:00 KIDS CLASS

14:30ー16:00 JIU-JITSU

  • rickson book